ข่าวประกาศ รุ่น 13

Home /ข่าวประกาศ รุ่น 13

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 13
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (27/02/63)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (20/02/63)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/01/63)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (20/06/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (06/03/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (กรณ๊แก้ I) (06/03/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (01/03/62)
ประกาศ วิชา RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา (01/03/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (06/01/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (20/10/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (17/09/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (กรณีแก้ I) (17/09/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (13/07/61)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (22/05/61)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6001 การบัญชีการเงิน (17/04/61)
รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นทื่ 13 (17/04/61)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 13 (17/04/61)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 13 (02/04/61)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 13 (16/02/61)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด