ข่าวประกาศ รุ่น 15

Home /ข่าวประกาศ รุ่น 15

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 15
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (29/11/62)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 15 (22/11/62)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (18/11/62)
รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นทื่ 15 (18/11/62)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 15 (07/11/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 15 (15/09/62)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด