3 ขั้นตอนง่ายๆ กับการสมัครเรียนปริญญาโท
รับสมัคร ป โท บริหาร การตลาด ม.ราม รุ่น16

สำหรับผู้สนใจสมัครต่อ ปริญญาโท MBA การตลาด

ข้อมูล สำหรับ รุ่นที่ 18 ปริญญาโท MBA การตลาด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 MBA IT-Smart Program (Innovative Marketing) เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือเรียนเฉพาะอาทิตย์ | ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด | เริ่มเรียนประมาณ มีนาคม 2564

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • ไม่จำกัดอายุ
สมัครเรียน Online


เอกการตลาด

ครอบคลุมแนวคิด Digital Marketing, Social Media Marketing, Marketing 4.0, Data Mining, Big Data และ AI (Artifical intelligence-ปัญญาประดิษฐ์) ภายใต้ 4 วิชา ด้านการตลาด ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด และการตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์

ดูรายชื่อวิชา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- ต้องการแนวคิดทางบริหาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เข้าใจโลกธุรกิจ
- เคยผิดพลาดการลงทุน เพราะขาดมุมมองในมิติต่างๆ

โทรสอบถาม 087-591-1401

Innovative Marketing

ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing และ Digital Marketing เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวการคิดการตลาดจึงไม่สามารถหยุดนิ่ง ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

เข้าหน้าหลักโครงการ

ปฐมนิเทศ | เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Team Learning และ Team Building เพราะการเรียนต่อ MBA ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แบ่งปันแนวคิด และความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา สามารถบรรลุการเรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาหลาย ๆ คน

ป โท การตลาด ราม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศึกษาดูงาน | เปิดโลกทัศน์ มุมมองธุรกิจ

เสริมสร้างประสบการณ์ และแนวคิด เปิดมุมมอง การบริหารจัดการ จากบริษัทชั้นนำ สร้างโอกาสในการเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ ตลอดจนแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ วางแผนดำเนินการต่าง ๆ

ศึกษาดูงาน หนึ่งในประสบการณ์ ปริญญาโท

ปัจฉิมนิเทศ | รางวัลแห่งความสำเร็จ

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แนะแนวการสอบปากเปล่า พร้อมสร้างความสุข ความทรงจำ และมิตรภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้จดจำและเราจะคิดถึงกัน

ปัจฉิมนิเทศ เตรียมสอบปากเปล่า MBA ม.ราม

Testimonial | จากใจนักศึกษา

ระบบการเรียนแบบ Block Course

การเรียนด้วยระบบ Block Course

เรียนครั้งละ 1 วิชา เมื่อเรียนจบวิชา จัดสอบเสร็จ และเรียนวิชาใหม่ไปเรื่อยๆ จนจบหลักสูตร

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน และศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งสามารถเรียนรู้และทบทวน ครั้งละวิชา ศึกษาเชิงลึก ทำความเข้าใจในแต่ละวิชา ไม่ทำให้เรียนรู้หนักจนเกินไป ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการ มีระบบบันทึกเสียงบรรยาย ให้นักศึกษาสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมอีกด้วย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด (MBA:Marketing)

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (ระบุเอกวิชาการตลาด ใน Transcript)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A.
**ใน Transcript ระบุเอกวิชาการตลาด**

รายชื่อวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ
RAM 6001  ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS 6001 การบัญชีการเงิน 
3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ข จำนวน 8 วิชา
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
BUS 6012 การจัดการการเงิน
BUS 6013 การจัดการการตลาด
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ  
4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 4 วิชา
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ 
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 
6. การสอบประมวลความรู้
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา โดยโครงการฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 5. 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 6. 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
 7. 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
เรียน การตลาด แบ่งชำระ 8 งาด

สำหรับรุ่นที่ 18

ศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤษภาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 สิงหาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤศจิกายน 2564 25,000 บาท
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 25,000 บาท
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 7 สิงหาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงานสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 255,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤษภาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 สิงหาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤศจิกายน 2564 45,000 บาท
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 45,000 บาท
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2565 35,000 บาท
งวดที่ 7 สิงหาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารต้องยื่นประกอบการสมัคร สำหรับกรณีสมัครผ่านระบบ Online ให้ยื่นเอกสารประกอบต่างๆ ในวันสัมภาษณ์
 1. 1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
 2. 2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 3. 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. 6. ค่าสมัคร 800 บาท (กรณีสมัคร Online ให้นำสลิปการชำระเงินเป็นหลักฐาน)
Download ใบสมัคร PDF DOC

ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด

สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่
"Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program"
Innovative Marketing : Digital Marketing Trends

ถาม-ตอบ (FAQs)

คำถาม-คำตอบที่มักมีผู้สอบถามเป็นประจำ

ติดต่อสอบถาม

ตอบทุกข้อสงสัย ยินดีให้บริการข้อมูลค่ะ