ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   1 คน

 
คำอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9)
(RU 600) Knowledge and Morality (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการคิด ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมเป็นตัวกำกับการแสดงพฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่งวิชาชีพ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภูมิใจในความเป็นไทย มีสำนึกนำในการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการและแนวทางในการ
บริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับและนำไปใช้ตามเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม
A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and competency in thinking and
inculcating belief in good values. Morality ethics and values are examined by behavior and the professional sciences, human
dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of society and nation's responsibility; conserving Thai wisdom, natural
resources and environment. Practice in personality survey, emotion quotient, working with others, setting life and work planning program, vision creation, analysis thinking, synthesis, creative thinking, method and approach in administrating life , family,society with an emphasis on self-study, self-reliance, optimist, seeking continuing knowledge and the application of theories intopractices according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of knowledge and morality conditions.
RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-9)
(RU 603) Graduate Study (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบ
และวิธีการเขียน รายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบ การค้นคว้าและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
การเขียนบทคัดย่อ วิธีการนำเสนอด้วยวาจาและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
A study of the philosophy, objectives and procedures governing graduate study; ways in which to conduct research using
a variety of sources, including analysis and synthesis of data and information so obtained; styles and techniques for writing
reports, articles, thematic papers, theses and dissertations; models for referencing ideas and constructing reference lists;
guidance on writing abstracts, scholarly presentations and subsisting articles for publication.
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(BM 500) Techniques for Reading English Business Texts (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่าน เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจตลอดจน
ความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ
An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational structures for planning and
teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them practice in reading comprehensively various
types of advanced business materials, publications, and textbooks.

BUS 6001 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
(BM 501) Financial Accounting (ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การ บันทึกรายการ การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี
และการจัดทำงบการเงิน งบต้นทุน การผลิตหลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหลักการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
A study of basic accounting assumptions especially that relates to the interrelationship between assets, liabilities and owner's
equities. The subject also includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner's equities' transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of the accounting information for decision making.
3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ก(2) และแผน ข จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
(BM 600) Business Economics
ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and international marketplaces.
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
(BM 601) Management and Organizational Behavior
ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ
แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่ม
และการจัดการความเปลี่ยนแปลง
The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, including technology and innovation management, and change management will be investigated.
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
(BM 602) Financial Management
ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน คิดของ ความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา
การประเมินมูลค่าพันธบัตร และหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้าง เงินทุนและนโยบายเงินปันผล
การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
A study of the corporate financial decision-making process. Subject areas included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions. The course also emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis and decision making.
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
(BM 603) Marketing Management
ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด การวางแผนการตลาดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดการจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing efforts.
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
(BM 604) Accounting for Executives
ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการ วิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิน การจัดการข้อมูลทาง ปัญชี และการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชีต้นทุน ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความ รับผิดชอบ และการบัญชีเพื่อการวางแผน และควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก การบูรณาการทางบัญชี และระบบสารสนเทศ
The course is designed to provide the business executives the fundamentals and skills of using accounting information for managerial decision making, planning and control.  Topics include financial statement analysis, accounting information management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-volume-profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting and managerial information systems.

BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
(BM 605) Operations Management
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสหกรรม การผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์ หลักการดำเนิน
งาน และเทคนิคเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิต
และการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการ
โครงการโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุ และสินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ
การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง
A study and analysis of production and operations  in manufacturing and  services industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis and management  decision supports  through the management  information system. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services improvements, human resource in operations management, and maintenance management.

BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(BM 606) Business Research Methodogy
ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการ ออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่ การกำหนดปัญหา การสร้าง
สมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง
การออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย
The course focuses on the conduct of research and the use of research findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and interpretation.  Students are required to design a research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report.
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
(BM 607) Strategic Management
ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึง
การศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัยการศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายใน
ประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง
A study of theories, concepts, and practices of strategic management that includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic management research articles for integrated profound knowledge.
4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 12 หน่วยกิต
BUS 7300 การบริหารตราสินค้า 3 (3-0-6)
  Brand Management
ศึกษาแนวคิดการบริหารตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า กลยุทธ์ด้านตราสินค้ากลยุทธ์การบริหารตราสินค้าผ่านช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ และประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารตราสินค้ารวมถึงวิธีหรือแนวทางกิจกรรมขององค์กรในการสร้างและการพัฒนาตราสินค้า
ให้ประสบความสำเร็จ
Concept of brand management, product positioning, brand development, branding strategies, and other current issues on branding to gain true insights and skills in the development of successful brands. Moreover, design and business procedures are brought together to simulate best practices in organizations to the successful creation and development of brands.
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
(BM 631) Consumer Behavior
ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาด ผู้บริโภคและตลาดองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
และการตัดสินใจของผู้ซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
To study the characteristics, behavior and buying process of buyer in consumer market and business market, factors that influence buyer behavior and decision-making. Application of consumer behavior knowledge to develop appropriate marketing strategies.
BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 (3-0-6)
(BM 632) Product and Price Management
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด
ราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา โครงสร้างราคาในแต่ละสายผลิตภัณฑ์และแต่ละส่วนตลาด
To study product and price policy and , new-product development process, product life cycle strategies, product lines policy, product positioning, brands and packaging, strategic as well as tactical aspects of pricing decisions using qualitative and quantitative analysis, pricing structure through time, across a product line and over customer segments.
BUS 7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)
(BM 633) Marketing Channels and Supply Chain Management
แนวคิดพื้นฐานการวางแผนและจัดการช่องทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับการจัดการช่องทางการตลาด แนวคิดการกระจาย
สินค้า การวางแผนการกระจายสินค้า การจัดส่งและ การขนส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การขนถ่ายสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระบบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักการและแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการช่องทางการตลาด การกระจายสินค้าและการจัดการโซ่อุปทาน
To study the concepts of marketing channels planning and management, related and influence factors with marketing channel management, physical distribution concept and planning , goods delivery, transportation, inventory control, warehouse and distribution centers management, materials handling, customer relationships management (CRM) in modern trade systems, concept of supply chain management, supplier relationship management, information technology in marketing channel management, physical distribution and supply chain management.
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6)
(BM 634) Integrated Marketing Communications
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด
การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน และการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน้ม
และพัฒนาการการสื่อสารการตลาด
This course deals with the concept ,principle of integrated marketing communications (IMC), the marketing communication model, the marketing communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC planning , evaluation and controlling of IMC and campaign effectiveness, trend and IMC development.
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3 (3-0-6)
(BM 635) Seminar in Current Issues in Marketing
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นสำคัญทางการตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย การแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศึกษา การค้นคว้ารายบุคคล และกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาดเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการตลาด
To study of recent theoretical and empirical works in the field of marketing to apply with analyzing current issues in marketing, selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and issues in marketing. Independent research, reports, and discussion are utilized to enhancing the student' solving problem skill.
BUS 7306 การวิจัยการตลาด 3 (3-0-6)
(BM 636) Marketing Research
ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดและเทคนิคการออกแบบงานวิจัย การกำหนดปัญหาและความต้องการข้อมูล การวางแผนการวิจัยตลาด ประชากร
การวิจัย แผนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลข้อมูลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีตัวแปรเดียวและตัวแปรพหุ รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา และตัดสินใจทาง
การตลาด การประยุกต์เทคนิคการวิจัยให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการตลาด
This course is designed to provide students an appreciation of the nature and the scope of marketing research and the research techniques. The goal of the course is to equip students with skills to conduct research and to effectively use marketing research information. The first part of the course considers the acquisition of data; research designs, sampling procedures, and questionnaire designs. The second part of the course introduces students to univariate and multivariate data analysis techniques, how to use software for data processing. Marketing research results are applied to solve marketing problems.
BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
(BM 637) International Marketing
ศึกษาถึงการจัดการการตลาดระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มประเทศ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของตลาดโลกและคุณลักษณ์ของตลาด องค์การระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศการเลือกตลาดเป้าหมาย
ในตลาดโลก วิธีการดำเนินการและกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายในแต่ละประเทศ การวางแผนส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ การควบคุม
การดำเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ
The study of international marketing management and coordination, focusing on the principles of strategic planning for international competition, implementation and approaches to the target markets. Topics include the global marketing environment and its characteristics. Market analysis and targeting, marketing mix planning and control of international marketing operations.
BUS 7308 การขายและการจัดการการขาย 3 (3-0-6)
(BM 638) Professional Selling and Sales Management
ศึกษาหลักและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ กระบวนการขาย หลักการจัดการการขาย การจัดองค์การการขาย การพัฒนาและวางแผนหน่วยงานขาย
การจัดการทีมงานขาย การพัฒนาประสิทธิภาพและการจูงใจทีมงานขาย การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันเพื่อการกำหนด
กลยุทธ์การขายเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
To study professional selling technique ,selling process and analysis of sales management practices under various selling approaches, sale management function as sale organization, recruitment ,selection ,training and motivating sale force. An analysis of marketing and competitive situations. Formulation of appropriate sales strategies and effective implementation for the attainment of competitive advantage.
BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ 3 (3-0-6)
  Direct and Electronics Marketing
ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ ประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์การตลาดทางตรง ทั้งในตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ทางตรงสำหรับองค์การ การตลาดเชิงกิจกรรม แนวคิด และรูปแบบการตลาดอิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน และการจัดการ
การตลาดอิเลคทรอนิคส์
To study the important concept, type, categories and direct marketing strategies in both consumer and business market, strategic planning of direct marketing ,event marketing, concept and electronics marketing method , information technology in electronics marketing planning and managing.
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3 (3-0-6)
(BM 697) Independent Study
วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษา
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษา หรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ
Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.
6. การสอบประมวลความรู้
BUS 7097 สอบประมวลความรู้ 0 (0-0-0)
(BM 698) Comprehensive Examination
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้า
วิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ ตามที่สาขาวิชากำหนด
Student is required to take a comprehensive examination after completing course works according to the curriculum.
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com