ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   4 คน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านการตลาด
1. ทำไมถึงใช้ชื่อโครงการ IT-Smart Program?
2. โครงการฯ แตกต่างจากโครงการอื่นๆอย่าง?
3. ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
  4. หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?
  5. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
  6. สามารถกู้เรียนได้หรือไม่?
  7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะหาคำตอบได้อย่างไร?
 
1. ทำไมถึงใช้ชื่อโครงการ IT-Smart Program?
โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควร
มีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรู้จักเครื่องมือสารสนเทศ
เช่น ERP, BI, Data mining (ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาต่างๆ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการผลิตมหาบัณฑิต
ก็ยังคงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก
ภายหลัง (รุ่นที่ 3 เป็นต้นมา) โครงการฯ ได้เปลี่ยนสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการตลาด จากสาขาที่เปลี่ยนไป โครงการฯ จึง
เปลี่ยนแนวคิดของการตลาดเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ นักศึกษาจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมของตนเองในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และสามารถปรับสภาพให้เป็นผู้นำทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing โดยยังคงนำเครื่องมือที่ช่วย
ในการตัดสินใจ เช่น BI หรือ Data mining มาสอดแทรกในบางกระบวนวิชาให้นักการตลาดยุคใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ได้
หรือ Business Game ที่มาสอดแทรกให้นักศึกษาสามารถวางแผนกลยุทธ์ผ่านธุรกิจจำลอง
2. โครงการฯ แตกต่างจากโครงการบริหารธุรกิจอื่นๆอย่าง?
โครงการฯ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับโครงการฯ อื่นๆ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ
แตกต่าง กันเพียงเล็กน้อย ได้แก่ โครงการฯ เปิดสอนเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาการตลาด รวมถึงบางกระบวนวิชา
จะสอดแทรกหลักคิด หรือนำเครื่องมือสารสนเทศ (IT) ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ให้เข้าใจ ทำความรู้จักและสามารถนำไป
ปรับ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
3.ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเอกสารตำรา ค่า coffee break
ค่าศึกษาดูงาน

ยกเว้น
- กรณีนักศึกษารักษาสถานภาพ ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดได้
- กรณีนักศึกษาถอนวิชา (W) หรือมีเวลาเรียนต่ำกว่า 50% ในแต่ละวิชาจะต้องลงเรียนใหม่

4. หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?

โครงการฯ จัดการเรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยภายในหลักสูตรจะเรียนวิชาแกนบังคับ 8 วิชาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่


โดยศึกษาวิชาสาขาการตลาดอีก 4 กระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
และการตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการค้นคว้าอิสระอีก 1 กระบวนวิชา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำการวิจัยการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป
5. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
 • ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจ และอยากสร้างโอกาส
  ในการขยายธุรกิจของตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
 • เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง
6. สามารถกู้เรียนได้หรือไม่?
โครงการฯ ไม่มีเงินสำหรับการกู้เรียน แต่สามารถออกเอกสารรับรองการสมัครเรียน และการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของโครงการฯ นำเอกสารไปขอยื่นกู้สำหรับการศึกษา ที่ธนาคารต่างๆ ได้โดยตรงกับธนาคาร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จาก Website ของธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้
7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะหาคำตอบได้อย่างไร?
สามารถติดต่อโครงการฯได้ในเวลาทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • โทรศัพท์ 02-310-8588 หรือมือถือ 087-591-1401
  (หรือติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 087-695-9696, 088-6420-666)
 • ทาง Email mba.itsmart@gmail.com
 • ทาง Facebook www.facebook.com/marketing.rumba
 
 
 
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com