ลืมรหัสผ่าน คลิ๊กที่นี่
ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
หลักการ และเหตุผล
วัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้

 
 
คำแนะนำสำหรับการเข้าสู่ระบบ การดูผลสอบ การdownload เอกสารเพิ่มเติม

การเข้าสู่ระบบ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
• การเปลี่ยน และแก้ไขข้อมูลทั่วไป
• การดูผลสอบ และ download เอกสารเพิ่มเติม

** หมายเหตุ การเข้าสู่ระบบ การดูผลสอบ นักศึกษาจะต้องตรวจเช็คว่า Explorer นั้นมีการ Block popup หรือไม่ ซึ่งหากมีการ Block popup หน้า Login จะไม่สามารถแสดงผลออกมาได้

1. เข้าสู่ website : www.mba-itsmart.net
User Account : (รหัสนักศึกษา)
Password : (ใส่ "password" ) * นักศึกษาต้องเข้าไปเปลี่ยน รหัสผ่านได้หลักจากเข้าสู่ระบบแล้ว

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ นักศึกษาสามารถ เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านโดย click ที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน

3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน
Current Password : ให้ใส่รหัสผ่านเดิม (password)
New Password : ให้ใส่รหัสผ่านใหม่
Confirm Password : ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้ง (เหมือนด้านบน)
Click ที่ "Change" เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน4. เลือก "ข้อมูลทั่วไป" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง และัใส่ "เมล์" ให้ใส่ Email ของนักศึุกษา เพื่อในกรณีที่ นักศึกษาลืมรหัสผ่าน ระบบจะสามารถส่งกลับไปที่ Email ของนักศึกษาได้

5. เลือก "รายวิชาที่ลงทะเ้บียน" เพื่อทำการตรวจสอบเกรด และดูข้อมูล เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม
6. click ที่ ไฟล์เกรด เพื่อดูเกรดรายวิชา โดยผลเกรดจะแสดง เมื่อผลการเรียนประกาศออกมาแล้ว โดยเรียงจาก ลำดับชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และเกรด ตามลำดับดังภาพ

© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University