คำถาม-ตอบ (FAQs)

Home / คำถาม-ตอบ (FAQs)

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ทำไมถึงใช้ชื่อโครงการ IT-Smart Program?

โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควรมีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรู้จักเครื่องมือสารสนเทศ เช่น ERP, BI, Data mining (ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาต่างๆ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการผลิตมหาบัณฑิต ก็ยังคงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก

ภายหลัง (รุ่นที่ 3-12) โครงการฯ ได้เปลี่ยนสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการตลาด จากสาขาที่เปลี่ยนไป โครงการฯ จึงเปลี่ยนแนวคิดของการตลาดเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ นักศึกษาจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมของตนเองในการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถปรับสภาพให้เป็นผู้นำทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing โดยยังคงนำเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ เช่น BI หรือ Data Mining มาสอดแทรกในบางกระบวนวิชาให้นักการตลาดยุคใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ได้ หรือ Business Game ที่มาสอดแทรกให้นักศึกษาสามารถวางแผนกลยุทธ์ผ่านธุรกิจจำลอง

สำหรับรุ่นที่ 13 คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560) เป็นปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มีสาขาวิชา แต่ยังคงมีวิชาเลือก และโครงการฯ พิจารณาเลือก วิชาทางด้านการตลาดเช่นเดิม โดยจะระบุ "เอกวิชาการตลาด" ใน Transcript ยังคงดำรงแนวคิดเดิมทางด้าน Innovative Marketing เช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการตลาด ณ ปัจจุบัน ครอบคลุม เนื้อหาทางด้าน Digital Marketing, Social Media Marketing, Data Mining, Big Data, AI (Artificial Intelligence) สามารถช่วยให้นักการตลาดรุ่นใหม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกด้าน

2. โครงการฯ แตกต่างจากโครงการบริหารธุรกิจอื่นๆอย่าง?

โครงการฯ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับโครงการฯ อื่นๆ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ แตกต่าง กันเพียงเล็กน้อย ได้แก่ โครงการฯ เปิดสอนเพียงเอกวิชาเดียว คือ กลุ่มวิชาเอกการตลาด รวมถึงบางกระบวนวิชา จะสอดแทรกหลักคิด หรือนำเครื่องมือสารสนเทศ (IT) ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ให้เข้าใจ ทำความรู้จักและสามารถนำไป ปรับ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

3.ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเอกสารตำรา ค่า coffee break ค่าศึกษาดูงาน

ยกเว้น
- กรณีนักศึกษารักษาสถานภาพ ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดได้
- กรณีนักศึกษาถอนวิชา (W) หรือมีเวลาเรียนต่ำกว่า 50% ในแต่ละวิชาจะต้องลงเรียนใหม่

4. หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?

โครงการฯ จัดการเรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยภายในหลักสูตรจะเรียนวิชาแกนบังคับ 8 วิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่


เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ- การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
การจัดการการเงิน- การจัดการการเงิน
การจัดการการตลาด- การจัดการการตลาด
การบัญชีสำหรับผู้บริหาร- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
การจัดการการดำเนินงาน- การจัดการการดำเนินงาน
วิธีการวิจัยทางธุรกิจ- วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ- การจัดการเชิงกลยุทธ

โดยศึกษาวิชาด้านสาขาการตลาดอีก 4 กระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการตลาด จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด และการตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการค้นคว้าอิสระอีก 1 กระบวนวิชา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำการวิจัยการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป

5. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?


- ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจ และอยากสร้างโอกาส
- ในการขยายธุรกิจของตนเอง
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
- เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง

6. สามารถกู้เรียนได้หรือไม่?

โครงการฯ ไม่มีเงินสำหรับการกู้เรียน แต่สามารถออกเอกสารรับรองการสมัครเรียน และการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของโครงการฯ นำเอกสารไปขอยื่นกู้สำหรับการศึกษา ที่ธนาคารต่างๆ ได้โดยตรงกับธนาคาร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จาก Website ของธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารไทยพานิชย์

7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะหาคำตอบได้อย่างไร?

สามารถติดต่อโครงการฯได้ในเวลาทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 02-310-8588 หรือมือถือ 087-591-1401
(หรือติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 087-695-9696, 088-6420-666)
ทาง Email mba.itsmart@gmail.com
ทาง Facebook www.facebook.com/marketing.rumba