ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   2 คน

ข้อมูล ประวัติความเป็นมา
 
ชื่อหลักสูตร
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for IT-Smart Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A. (Marketing)
ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ - สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดดำเนินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
เหตุผล และวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้าน อุตสาหกรรม การส่งออก
และการตลาด จำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีต่างๆ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการ และการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีนโยบาย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ
ผู้ประกอบยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต

  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

  3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัยหรือการจัดทำโครงการ
    ส่งเสริมงานวิชาการ ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลก
    ธุรกิจปัจจุบัน

เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com