ศึกษาดูงาน

Home / Technical Visit

IT-Smart รุ่น 9-10 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 13 ดูงานในประเทศ
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 12 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 12 ดูงานในประเทศ
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 11 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 11 ณ ประเทศญี่ปุ่น
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 09-10 ณ ประเทศฝรั่งเศส
รูปเพิ่มเติม Facebook Album
ศึกษาดูงาน รุ่นที่ 09-10 ณ ประเทศญี่ปุ่น
รูปเพิ่มเติม Facebook Album