ระบบการศึกษา และการวัดผล

Home / ระบบการศึกษา และการวัดผล

ระบบการศึกษา และการวัดผล

วัน-เวลาเรียน

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A. for IT-Smart Program) ดำเนินการสอนแบบ Block Course โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนคราวละ 1 วิชาต่อเนื่องกัน จนจบหลักสูตร

ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 18) ดังนี้
1. กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
2. กลุ่มศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 17) ดังนี้
ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 16) ดังนี้
ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.

 

ศึกษาเฉพาะวันเสาร์ (รุ่นที่ 15) ดังนี้
ศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 14) ดังนี้

ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.00 น.


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 13) ดังนี้

ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.00 น.

นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องมีเวลาเข้าเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับรุ่นที่ 18

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 18 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤษภาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 สิงหาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤจิกายน 2564 25,000 บาท
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 25,000 บาท
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 7 สิงหาคม 2565 20,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 18 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 255,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤษภาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 สิงหาคม 2564 45,000 บาท
งวดที่ 4 พฤจิกายน 2564 45,000 บาท
งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 45,000 บาท
งวดที่ 6 พฤษภาคม 2565 35,000 บาท
งวดที่ 7 สิงหาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 17

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 17 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 มกราคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 เมษายน 2564 25,000 บาท
งวดที่ 4 กรกฏาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 5 ตุลาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 6 มกราคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 7 เมษายน 2565 20,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 16

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 16 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 5 เมษายน 2564 25,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2564 20,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 16 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 255,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2563 45,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2564 45,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2564 45,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2564 35,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 15

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 15 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนสิงหาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2563 25,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนกุมพาพันธ์ 2564 25,000 บาท
งวดที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 14

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 14 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2562 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2562 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 25,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 7 เดือนสิงหาคม 2563 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 13

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 13 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 179,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกรกฏาคม 2561 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2561 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 25,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2562 24,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนตุลาคม 2562 20,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 13 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 249,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกรกฏาคม 2561 25,000 บาท
งวดที่ 3/1 เดือนตุลาคม 2561 25,000 บาท
งวดที่ 3/2 (เพิ่มเติม) แจ้งให้ทราบภายหลัง 35,000 บาท
งวดที่ 4/1 เดือนมกราคม 2562 25,000 บาท
งวดที่ 4/2 (เพิ่มเติม) แจ้งให้ทราบภายหลัง 35,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 25,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2562 24,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนตุลาคม 2562 20,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

วิธีการวัดผล และการคำนวนผลการศึกษา

วิธีการวัดผล
 1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ โดยจัดให้มีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา หรือ อาจใช้วิธีการวัดผลโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน
 2. การวัดผลและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนนดังนี้
อักษรระดับคะแนน ค่าอักษรระดับคะแนน
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
F 0.00
สัญลักษณ์ ความหมาย
S ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ (satisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดระดับคะแนน
U ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิด ระดับคะแนน การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นอักษรระดับคะแนน F ทันที
AU ผู้ร่วมฟัง (auditor) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
X ยังไม่ได้รับผล (no report) ใช้ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียน
W การบอกเลิก (withdrawal) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
การคำนวนผลการศึกษา
 1. ถ้านักศึกษาสอบได้ผลการศึกษาอักษรระดับคะแนน D, F หรือได้ U ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำ
 2. นักศึกษาต้องได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C - หากต่ำกว่าต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่
 3. การนับหน่วยกิตสะสม
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C และ C- จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม

 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมอีกไม่ได้

 ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสม เฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น

 มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและอักษรระดับคะแนน ของกระบวนวิชาทั้งหมด ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง

 การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าอักษรระดับคะแนนทุกกระบวนวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ

 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง

การสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเมื่อ
 1. 1. สอบวิชาปรับพื้นฐานได้สัญลักษณ์ " S "
 2. 2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
 3. 3. มีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 4. 4. สอบประมวลความรู้ให้ได้สัญลักษณ์ " S " นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้สองครั้งเท่านั้น
 5. 5. ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
 6. 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา